تعبیر خواب آتش

دوشنبه 18 دی 1396 ساعت 23:36

تعبیر خواب آتش, تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی, tabir-khab-atash

دیدن خواب آتش تعبیر های متفاوتی دارد و باید دید شما آتش را در خواب با چه شرایطی دیدید برای مثال ممکن است یکی خواب ببیند که آتش گرفته است و یا یکی دیگه خواب ببیند خانه اش آتش گرفته و حتی ببیند از آسمان آتش می بارد و خیلی موارد دیگه که ما در این پست پارلین, تعبیر خواب آتش را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب جهان آماده کرده ایم که شما به آسانی میتوانید تعبیر خواب خود را بیابید.

تعبیر خواب آتش گرفتن

دانیال نبی می گوید :

 • اگر شخصی در خواب ببینید که آتش اندام او را سوزاند خوابش بیانگر این است که به اندازه آن بهش رنج و مضرت می رسد و اگر ببینید که از او آتش فرا گرفت نشانگر این است که به قدر آن مال حرام به او می رسد.
 • اگر شخصی در خواب ببینید که کسی او را در آتش افکند و سوخت نشان این است که پادشاه بر وی ستم می کند اما زود خلاص می شود و بشارت و نیکوئی یابد و اگر آتش او را نسوزاند نشان این است که روی به کراهت سفری می کند.
 • ابراهیم کرمانی می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که آتش لباس او را سوزاند نشان این است که با خویشان و آشنایان جنگ و خصومت کند یا بخاطر مال ناراحت خواهد شد.

اما صادق علیه السلام می گوید :

 • دیدن خواب آتش گرفتن پهلو و نسوختن بدن نشان رسیدن خیر و نیکی به آن شخص است.
 • دیدن خواب سوختن با آتشی که نور نداشت نشان دچار شدن به بیماری سردرد است.
 • دیدن خواب سوختن کامل با آتشی که نور نداشت نشان به دنیا آمدن فرزند از خویشان و فرزندان او خواهد بود که مال و بزرگی به اندازه آن آتش خواهد یافت و مردم بر وی ثنا گویند.

منوچهر مطیعی می گوید :

 • اگر با آتش افروخته شده لباسش سوخت نشان زیان رسیدن به او است و اگر با آن آتش دستش سوخت نشان آسیب رسیدن به یکی از اعضای بدنش خواهد بود.
 • اگر شخصی در خواب کنار آتش نشسته باشد و از شدت حرارت آتش احساس کند می سوزد و خودش را کنار بکشد خوابش بیانگر این است که پشت سر آن شخص بد می گویند و در زبان مردم افتاده اید و همه جا از شما عیب جویی می کنند.
 • اگر شخص خواب ببینید که آتش بر می دارد ولی او را نمی سوازند نشان حاصل شدن توفیق بزرگی است و به اوج موفقیت می رسد.
 • اگر کسی در خواب ببینید که او را در آتش انداختن و او از ترس بیدار شد نشان این است که از منبع قدرتی به او ظلم خواهد شد و اگر آتش او را نسوزاند نشان این است که با بی میلی به سفری خواهد رفت که از آن سفر هیچ سودی به او نخواهد رسید.
 • اگر او یا کسی دیگر آتش را برای روشنایی درست کرده و یا شخص ناشناسی, آتشی برای روشنایی اتاق یا محیط درست کرده است خواب او نشانه این است که جستجو و کنجکاوی می کند و بخاطر همین پیگیری سود می برد و هشیار می شود.

آنلی بیتون می گوید : اگر شخصی خواب آتش ببیند و در آن آتش نسوزد نشانه سعادت و خوشبختی او خواهد بود.

کتاب سرزمین رویاها : اگر شخصی خواب ببینید که در آتش می سوزد نشانه ضرر و شکست در کار برای او است.

پارلین

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر آتش در خانه شخص خواب دیده بیفتد نشانگر این است که جنگ, فتنه و ظلم سلطان به او می رسد . اگر بازرگان و مغازه داری ببیند که آتش در دکان و کالاهای او افتاد نشانه این است که اگر کالایی دارد آن ها را به باد می دهد و یا کالاهای خود را که به در می ارزد به سه درم می فروشد.

حضرت یوسف : اگر شخصی در خواب ببیند که خانه او سوخته یا در آتش افتاده است بیانگر این است که اندک زحمتی از سلطان به او می رسد.

دانیال نبی می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که آتش در خانه او افتاده و همه اندام او را سوزاند و زبانه زد ولی او نترسید خوابش نشان این است که محنت و مصیبتی به او می رسد و باعث بیماری و ضعف او می شود.

کتاب سرزمین رویاها :

 • آتش سوزی در خانه دیگران نشانه بالا رفتن امتیاز و احترام شما خواهد بود.
 • آتش سوزی در خانه شما با شعله های روشن نشانه یک شغل خوب برای شما خواهد بود.
 • آتش سوزی در خانه شما با شعله های تیره بیانگر ورشکستگی مالی برای شما خواهد بود.
 • آتش سوزی در خانه شما با شعله های کوچک نشانه پول هنگفت خواهد بود.

آنلی بیتون می گوید : دیدن خواب سوختن خانه علامت این است که همسری مهربان و فرزندانی بسیار خوب نصیب بیننده خواب خواهد شد و دیدن آتش روشن در خواب نشانه افتادن اتفاقات خوشایندی برای او خواهد بود.

پارلین

تعبیر خواب آتش با دود

ابراهیم کرمانی : اگر شخصی در خواب آتش را با دود دید خوابش نشانه این است که در بعضی کارها ترس و بیم کند.

حضرت دانیال می گوید :

 • دیدن خواب آتش بی دود نشانگر این است که به پادشاهی نزدیک می شود و کار بسته او گشاده می شود.
 • دیدن خواب آتش با دود بیانگر این است که به قدر آن آتش مال حرام, او را به رنج و بیمار کند یا خصومت و جنگ
 • دیدن خواب آتش با تف و سوز نشانه بیمار شدن آن شخص از تب خواهد بود.
 • اگر شخصی خواب ببیند که از آتش به او گرمی و تیس رسید نشانه این است که کسی در روز از او غیبت می کند.
 • اما صادق (ع) : اگر شخصی در رزمگاه آتش را به همراه دود ببیند نشانگر این است که او از پادشاه ترس و بیم کند.
تعبیر خواب بادبادک, tabire khab badbadak
تعبیر خواب بادبادک هوا کردن
اگر در خواب بادبادکی هوا کردید خواب شما بیانگر این است که از طریق کارهای ...

کتاب سرزمین رویاها :

 • دیدن خواب دود بسیار و بدون آتش نشانه یک مصیب خواهد بود.
 • دیدن خواب آتش بدون دود نشانه این است که پول فراوان به شخص خواب دیده خواهد رسید.

پارلین

تعبیر خواب باریدن آتش از آسمان

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان آتشی افتاد و شهر یا محله ای سوخت نشانه این است که بلا و فتنه آمده بر اهل آن موضع شهر بود.

اسماعیل بن اشعث می گوید :

 • دیدن خواب باریدن آتش از آسمان همانند بران نشانه بلا, فتنه و خونریزی از طرف پادشاهان خواهد بود.
 • دیدن خواب باریدن آتش از آسمان و سوختن چیزهای خوردنی آن شخص نشانه این است که عبادت های او نزد خداوند پذیرفته می شود.
 • اگر از آسمان آتش ببارید و کسی را نسوزاند نشانه بیم عذاب الهی است و نشانه ترسیدن از پادشاه خواهد بود.
 • اگر از آسمان آتشی بیاید و نبات زمین را بسوزاند نشانه این است که در آن دیار مرگ مفاجات زیاد خواهد بود.
 • اگر آتشی بزرگ از آسمان بیاید و قبه و مناره را سوزاند علامت این است که پادشاه آن موضع هلاک خواهد شد.
 • دیدن خواب گرم شدن بر سر آتشی بزرگ نشانه نزدیک شدن به پادشاهی بزرگ است.
 • اگر کسی در خواب چیزی بر آتش بیندازد نشانه این است که شغل دتیای او تمام می شود.
 • کتاب سرزمین رویاها : اگر شخصی خواب ببیند که آتش از آسمان می بارد خوابش نشانه غم و اندوه است.

پارلین

تعبیر خواب آتش از امام صادق

 • دیدن خواب سوختن در آتش هیزم زیاد نشانه جنگ و فتنه در آن دیار خواهد بود.
 • دیدن خواب زدن آتش بر مردم نشانه پیروز شدن او بر دشمنان است.
 • دیدن خواب خوردن پاره های آتش نشانه خوردن مال یتیمان است.
 • دیدن خواب بیرون آمدن آتش از دهانش نشانه گفتن سخن دروغ و بهتان است.
 • اگر شخصی در راه مجهول آتش ببیند نشانه بی دینی آن شخص است.
 • اگر شخصی خواب ببینید که آتش در لباس کسی افتاده نشانه این است که به آن شخص مصیبت و ترس بیم می رسد.
 • اگر کسی در خواب خویشتن را بر آتش ایستاده ببیند نشانه این است که به او رنج می رسد.
 • دیدن خواب گرفتن آتش های سوزنده ار هر طرف نشانه این است که از هر طرف میان رعیت و مردمان پادشاه میانجی کند.
 • اگر کسی در ررزمگاه خواب آتش ببیند نشانه گرفتار شدن بر بیماری سخت همانند آبله و طاعون است.
 • دیدن خواب آتش در بازار علامت بی دینی اهل بازار است و همچنین نشانه انصاف نداشتن اهل بازار است.
 • اگر شخصی در دریای آتشی بیفتد نشانه این است که مردم آنجا مصادره بود از پادشاه و همچنین توسط او بر مردم ظلم برسد.

تعبیر خواب آتش از حضرت یوسف

 • دیدن آتش در خواب نشانه فتنه است.
 • دیدن سوختن آتش در خواب نشانه مصیبت است.
 • دیدن خواب بودن در میان آتش نشانه حجت آشکار است.
 • تعبیر خواب آتش از لوک اویتنهاو
 • دیدن آتش در خواب نشانه اعلان خطر در مقابل یک دزد است.
 • دیدن شعله های آتش در خواب نشانه این است که مبلغ زیادی پول به دستتان می رسد.
تعبیر خواب آپارتمان
تعبیر خواب خرید آپارتمان
اگر خواب دیدید که مالک و صاحب یک آپارتمان شدید خواب شما نشانه ...

تعبیر خواب آتش از کتاب سرزمین رویاها

 • دیدن خواب افتادن یک نفر به درون آتش نشانه بدشانسی است.
 • دیدن خواب خاموش کردن آتش توسط مأموران آتش نشانی نشانه خبرهای خوش است.
 • دیدن خواب توجه نداشتن به آتش سوزی نشانه این است که شما را خیلی دوست دارند.
 • دیدن خواب آتش با شعله های خوب علامت این است که شما شادی بزرگ در پیش دارید.
 • دیدن خواب بهم زدن آتش داخل بخاری یا اجاق بیانگر این است که شما نمی دانید چطور خشم تان را کنترل کنید.
 • دیدن خواب سوختن بستگان شما در آتش نشانه این است که به زودی تب شدیدی می کنید.
 • دیدن خواب شاهد خاموش کردن یک آتش نشانه ناکامی است.
 • دیدن خواب بودن در آتش نشانه موفقیت و خوشحالی است.
 • دیدن خواب خاکستر یک آتش نشانه نداشتن شانس است.
 • دیدن خواب یک آتش بزرگ علامت تغییرات بسیار جدی در کارها است.
 • دیدن خواب یک شعله کوچک نشانه خبرهای خوش است.
 • دیدن خواب آتش سوزی بر روی دریا نشانه ماجراهایی است که به موفقیت می رسند.
 • دیدن خواب آتش سوزی بر روی زمین نشانه یک تغییر خوشایند است.
 • دیدن خواب آتش مصنوعی نشانه بچه دار شدن است.
 • دیدن خواب به کلی خاموش کردن آتش نشانه پاداش دادن به شما است.
 • دیدن خواب بیرون کشیدن چیزی از آتش با دست نشانه عبور از موانع و مشکلات است.
 • دیدن خواب روشن کردن آتش نشانه مجذوب شدن به یک نفر است.
 • دیدن خواب ریختن آب بر روی آتش نشانه از دست دادن کنترل خودتون است.
برچسب‌ها: تعبیر خواب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.