تعبیر خواب آبگوشت

یکشنبه 10 دی 1396 ساعت 22:39

تعبیر خواب آبگوشت

تعبیر خواب خوردن آبگوشت و دیدن آبگوشت در خواب بستکی به شرایط خوابی دارد که شما دیده اید. مثلا دیدن و خوردن آبگوشتی که با گوشت حلال درست شده باشد خوب است ولی اگر آبگوشت با گوشت حیوانات مکروه و حرام پخته شده باشد بد است. ولی به طور کلی دیدن غذا در خواب نشانه برکت و روزی است و اگر حاجت خاصی دارید م یتوانید عده ای از مردم صالح را دعوت کرده و با دادن نذر آبگوشت یا ... آن ها را سیر کنید و سپس از آن ها تقاضا کنید برای حاجتتان دعا کنند. در ادامه تعبیر خواب آبگوشت نذری و خوردن و  دیدن آبگوشت در خواب را به طور کامل آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.

تعبیر خواب دیدن آبگوشت در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر کسی در خواب آبگوشت ببینید خوابش بیانگر صداقت و درستکاری و حمایت دوستان است.

اگر فردی عاشق در خواب آبگوشت ببینید خوابش بیانگر عشقی پایدار است.

تعبیر خواب آبگوشت پختن

آنلی بیتون می گوید : پختن آبگوشت در خواب بیانگر این است که شخص خواب دیده آینده خود و دیگران در اختیار خود خوهد گرفت.

تعبیر خواب نذری گرفتن آبگوشت

اگر کسی در خواب ببینید که نذری آبگوشت و ... گرفته است خوابش بیانگر خیر و برکت خواهد بود.

تعبیر خواب آب دهان انداختن | تعبیر تف کردن و تف انداختن
تعبیر خواب تف انداختن
اگر کسی ببیند که تف انداخت سخنی می گوید که جایز و مشروع نیست و اگر ...

تعبیر خواب نذری دادن آبگوشت به شخص کافر

اگر شخصی در خواب ببیند نذر خود را به شخص کافر و مشرک میدهد خوابش بیانگر این است که مقداری از مال خود را تباه خواهد کرد.

برچسب‌ها: تعبیر خواب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.